Validatie onderzoeken conform SCi 548

Wat is een Validatie onderzoek conform SCi 548?

De risicoklasse van een asbestverwijdering wordt bepaald middel het systeem SMART. Het kan voorkomen dat er voor bepaalde methodieken geen gegevens beschikbaar zijn in de database van SMART, de hoogste risicoklasse voor wordt dan aangehouden op basis van de asbesthoudende toepassing.

In de praktijk betekent dit dat het werken in containment met alle bijbehorende persoonlijke belasting niet nodig is. Tevens heeft dit onnodig hoge saneringskosten tot gevolg.

Het is vaak mogelijk om voor deze handelingen de risicoklasse omlaag te brengen middels een validatieonderzoek. Validatieonderzoeken worden ook wel terugschalingsonderzoeken genoemd. Een validatiemeting toont aan of de gekozen werkmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse en dus vaak een eenvoudigere werkmethode.

Ingenieursbureau Mol kan dit onderzoek uitvoeren en de meetresultaten helder en duidelijk voor u interpreteren en rapporteren conform de vigerende wetten, normen en protocollen. Dit om er voor te zorgen dat betrokkenen geen onacceptabele blootstellingsrisico’s lopen en dat de opdrachtgever van een validatiemeting voldoet aan alle wettelijke eisen en haar zorgplicht.

Wanneer wordt een SCi548 onderzoek uitgevoerd?

De doelstelling van het validatie-onderzoek is om een bepaalde werkmethode voor de asbestverwijdering in een lagere risicoklasse-indeling te kunnen classificeren en die terugschaling te valideren.

Hoe wordt een SCi548 onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats middels het nemen representatieve luchtmonsters in zowel de ademzone (PAS-meting) als de werkomgeving (stationaire meting) tijdens een aantal proefsaneringen. Deze saneringen worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verricht. De sanering wordt realistisch worst-case uitgevoerd. Dat wil zeggen dat gebeurtenissen die tijdens de daadwerkelijke sanering op kunnen treden (bijvoorbeeld breuk) ook tijdens de proefsanering verricht worden. Van de resultaten van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. De toetsing van de stukken (werkplan en eindrapport) vindt plaats door een Hoger Veiligheids Kundige (HVK).

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact