Bodemonderzoek- en sanering

Grondig onderzoek voor een schone bodem

Waar kunnen we u mee helpen?

Bij Ingenieursbureau Mol zijn we al 25 jaar gespecialiseerd in bodemonderzoek en -sanering. Ons ervaren en deskundige team staat klaar om u te helpen met al uw bodemvraagstukken, van gedegen bodemonderzoeken tot effectieve saneringsoplossingen.

Algemeen bodem

Ingenieursbureau Mol heeft al 25 jaar ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Onze hele organisatie is ingesteld op snelle en deskundige service. De belangen van de klant bij het resultaat van een bodemonderzoek staan centraal. Onze adviseurs zijn betrokken en stellen alles in het werk om gericht in te spelen op het belang van de klant. Het luisteren naar de klant staat centraal. Met u stellen we een onderzoek op wat aansluit op uw wensen en behoefte.

Asbest grond onderzoek

In het verleden is door sloop en ophoging veel asbest in de bodem terecht gekomen. Ook is bij het aantreffen van puin in de bodem een locatie per definitie verdacht op het voorkomen van asbest. Indien een locatie verdacht is op het voorkomen van asbest in de grond moet een ‘asbest in grond’ onderzoek uitgevoerd worden. 

Bij een ‘verkennend bodemonderzoek asbest’ wordt door middel van graven van gaten (30cm*30cm*50cm), visuele inspectie en analyse van grond een asbestverdenking bevestigd of verworpen.

Door middel van een ‘nader asbest in grond onderzoek’ wordt de ernst en omvang van de asbestverontreiniging in de grond bepaald. Bij een nader onderzoek worden sleuven gegraven in plaats van gaten. Hierbij word meer grond geïnspecteerd. Op basis van de hieruit komende gegevens wordt een berekening gemaakt om te bepalen of er sprake is van overschrijding van de norm. Indien het gehalte asbest hoger is dan de norm is op de locatie sprake van een geval van ernstig bodemverontreiniging met asbest en dient een bodemsanering uitgevoerd te worden.

Ingeniersbureau Mol beschikt over een eigen deco-unit, schudzeef en minigraver zodat een asbest in grond onderzoek volledig door ons kan worden verzorgd. Bij het uitvoeren van een asbest in grond onderzoek wordt gewerkt volgens de NEN 5707 (asbest in grond) en de NEN 5897 (asbest in puin bij meer dan 50% puin in de bodem). Alle veldwerkers hebben een cursus asbestherkenning doorlopen.

Bodemonderzoek

Bij het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt gewerkt volgens de meest actuele normen en richtlijnen. Een bodemonderzoek begint met het uitvoeren van een gedegen vooronderzoek (archiefonderzoek en locatie-inspectie) zodat de juiste onderzoeksstrategie kan worden vastgesteld. De monstername wordt uitgevoerd door onze eigen veldwerkers en de chemische analyses worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Het gehele proces, van opdracht tot uitlevering van het rapport valt onder onze ISO certificatie. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden van de bevindingen tijdens het onderzoek.

Waterbodem

Voordat baggerwerkzaamheden plaatsvinden, is het belangrijk om te weten of er sprake is van een waterbodemverontreiniging. Ook bij dempingen van watergangen is een onderzoek naar de waterbodem noodzakelijk.

Adviezen

Naast het uitvoeren van verschillende onderzoeken worden diverse soorten advieswerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het beoordelen van rapportages van uitgevoerde onderzoeken of saneringen bij aan-of verkoopsituaties (second opinion) en het opstellen van kostenramingen voor saneringen.

Bodemsanering

Indien uit een bodemonderzoek blijkt dat bodemsanering noodzakelijk is zullen we u hierin adviseren. Wij stellen onder andere saneringsonderzoeken, saneringsplannen en BUS meldingen (Besluit Uniforme Sanering) op. Tevens zullen wij, indien u dit aangeeft, de communicatie richting het bevoegd gezag op ons nemen. Ook kunnen wij zorgen voor de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering van de bodemsanering. Ook dan zorgen wij voor de communicatie met het bevoegd gezag en maken we een evaluatieverslag van de bodemsanering.

Grondwatermonitoring

Ook grondwatermonitoringen behoren tot het dienstenpakket van Ingenieursbureau Mol. Om de milieu hygiënische kwaliteit van het grondwater te monitoren en grondwaterstanden te meten worden peilbuizen geplaatst. Ook in het kader van nazorg van  bodemsaneringen is monitoring van grondwater van belang. U kunt bij ons terecht voor:

  • Opstellen van monitoringsplannen
  • Aanleggen van monitoringssystemen
  • Waterpasonderzoeken
  • Plaatsen van peilbuizen
  • Monitoren van grondwaterstanden
  • Nemen van grondwatermonsters
  • Grondwateranalyses

Normen

Bij het uitvoeren van een voornoemde werkzaamheden wordt gewerkt volgens de meest actuele normen en richtlijnen. Ingenieursbureau Mol is het bezit van de BRL SIKB 2000 – protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 en de BRL SIKB 6000 – protocol 6001. Klik hier voor actuele certificaten

Ingenieursbureau Mol is lid van de VVMA

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact