Asfalt onderzoek

Naar een teervrije wegverharding

Bij reconstructie van wegen, terreinen en gebieden wordt het steeds belangrijker om in de ontwerpfase al vast te stellen wat de opbouw en kwaliteit is van de vrijkomende reststoffen. Door slim gebruik hiervan kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Ingenieursbureau Mol doet sinds de oprichting al diverse asfaltonderzoeken. Wij beschikken voor het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoeken over twee boorwagens en twee volle avegaarmachines ten behoeve voor het doorboren van asfalt- en funderingslagen.

Door middel van een historisch vooronderzoek achterhalen we wanneer en met welke dikte het asfalt is aangelegd, wat de samenstelling van het asfalt is en of er eventueel sprake is van een funderingslaag. Aan de hand van de historische informatie wordt een veldinspectie uitgevoerd naar visueel verschillende asfaltlagen en reparatievlakken.

Hoeveel asfaltboringen er plaatsvinden hangt af van de ouderdom van het asfalt. Bij een asfaltverharding die is aangelegd voor 1995 wordt er per 500 m2 minstens twee keer geboord. Een wegvak groter dan 500 m2 wordt per extra 500 m2 één keer extra onderzocht met een asfaltboring. Afhankelijk van de situatie schatten wij, op basis van onze ruime ervaring, in welke boorintensiteit nodig is.

Indien sprake is van een onderliggende funderingslaag (b.v. puingranulaat of slakken/sintels) zal deze over het algemeen samen met de asfaltkern worden uitgeboord.

Indien er verkeersmaatregelen zijn vereist kunnen wij deze ook voor u verzorgen. Wij hebben nauwe samenwerking met verkeersregelaars en beschikken zelf over bebording en een actiewagen.

In het laboratorium wordt de opbouw van de asfaltkern gedetailleerd beschreven en wordt een test met PAK-marker uitgevoerd. Bij een ‘positief’ resultaat van de PAK-marker ligt het PAK-gehalte boven de 250 mg/kg en is het asfalt teerhoudend. In het geval van een ‘negatief’ resultaat worden een aantal PAK-analyses (HPLC) uitgevoerd. De hoeveelheid aan analyse wordt conform de CROW210 afgestemd op de hoeveel asfalt dat er verwijderd wordt.

In het kader van de afvoer en de mogelijkheden tot hergebruik van de eventueel aanwezige funderingslaag kan het betrokken funderingsmateriaal (indicatief) worden onderzocht op de parameters PAK, minerale olie en PCB. Tevens zal er tijdens de veldwerkzaamheden worden gelet op asbestverdacht materiaal.

Indien het materiaal opnieuw wordt toegepast moet het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen van het Bouwstoffenbesluit. Teerhoudend asfalt (met een gehalte boven de 75 mg/kg) dient als teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) afgevoerd te worden naar een vergunde inrichting voor teerhoudend materiaal.

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag op het gebied van asfaltonderzoek.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact