Bouwstoffen onderzoek

Voor bouwstoffen die voldoen aan de eisen

AP04 onderzoek voor grond, baggerspecie of bouwstoffen

Bij hergebruik van grond, baggerspecie of bouwstoffen stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) een onderzoek naar de hergebruiksmogelijkheden verplicht. Doorgaans wordt er om een partijkeuring gevraagd zodra er sprake is van een overschot van grond of bouwstof op de locatie van herkomst. Om vervolgens een goed advies over de kwaliteit en de mogelijkheden tot (her)gebruik te bepalen wordt conform de vigerende richtlijnen een erkende milieuhygiënische verklaring conform de BRL SIKB 1000 opgesteld om de grond, baggerspecie of bouwstoffen zonder problemen elders te mogen toepassen.

Partijkeuringen die vallen onder de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 zijn protocol 1001, 1002, 1003 en 1004.

Ingenieursbureau mol is gecertificeerd voor de protocollen:

  • 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;
  • 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen;
  • 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen.

Overige diensten

Wij adviseren u graag

Tevens is het mogelijk dat wij (afwijkend van het Besluit bodemkwaliteit) een indicatieve partijkeuring voor u uitvoeren. Dit kan van belang zijn voor bijvoorbeeld partijen verontreinigde grond of om een eerste indruk te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond- en materiaalstromen.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over civieltechnische mogelijkheden. In ons laboratorium te Wateringen kunnen wij allerlei proeven voor u verzorgen op het gebied van korrelgroottes, druksterkte bepalingen en visuele verontreiniging.

Verder kunt u ons inschakelen bij de advisering op het gebied van het Besluit bodemkwaliteit en het verzorgen van de melding naar het bevoegd gezag van de (onderzochte) partijen.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact