Inspectie bodem beschermende voorzieningen

HOW IT WORKS

U kunt bij ons terecht voor:

Ook inspecties van bodembeschermende voorzieningen en de aanvraag van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening behoren tot het dienstenpakket van Ingenieursbureau Mol.

Inspectie vloeistofdichte voorzieningen

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Uitvoeren jaarlijkse bedrijfsinterne controle (BIC)

Inspectie vloeistofkerende voorzieningen

In hoofdlijnen bestaat een inspectie uit de volgende onderdelen

Ingenieursbureau Mol is actief deelnemer van de overkoepelende stichting van inspecteurs ODIVDV

  • Een vooronderzoek van de basisgegevens van de locatie.

    Tijdens het vooronderzoek wordt de gehele bedrijfssituatie getoetst aan de actuele regelgeving. Aan de hand van de gegevens kan worden beoordeeld of de voorziening en eventuele bedrijfsriolering wel, niet of onduidelijk vloeistofdicht is en/of dient te zijn.

  • De inspectie van de vloeistofdichte voorziening(en) en/of bedrijfsriolering.

    Opvolgend wordt de inspectie uitgevoerd. De inspectie zelf vindt plaats met behulp van een checklist. Per voorziening wordt op systematische wijze de vloeistofdichtheid visueel beoordeeld. Indien blijkt dat de opbouw van de vloer of de vloeistofdichtheid ter plaatse van geconstateerde gebreken onduidelijk is, dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd. Alle resultaten worden vastgelegd in een rapport met daarin een conclusie. Indien de voorziening als niet-vloeistofdicht is aangemerkt, wordt een professionele mening voor de uit te voeren herstelwerkzaamheden gegeven.

  • Afgifte van een verklaring vloeistofdichte voorziening bij goedkeuring.

    Na goedkeuring van de voorziening stelt de Deskundig Inspecteur een keuringstermijn vast en kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden afgegeven. Samen met het definitieve rapport stuurt de Deskundig Inspecteur de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening naar de opdrachtgever. Vanzelfsprekend bespreken we graag met u de conclusie van de inspectie.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact