Risicobeoordeling NEN 2991

Wat is een Risicobeoordeling conform de NEN 2991?

Een risicobeoordeling of blootstellingsonderzoek is het bepalen van asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in bouwwerken of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

De basis voor een risicobeoordeling is een asbestinventarisatie. De asbesthoudende toepassingen welke in het inventarisatierapport zijn benoemd kunnen een actueel en/of potentieel blootstellingsrisico opleveren voor de gebruiker. Met behulp van de risicobeoordeling worden de blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten bepaald.

Is een risicobeoordeling verplicht?
Volgens Arbo wet- en regelgeving heeft een gebouweigenaar een informatieplicht (zorgplicht). Vanuit deze zorgplicht dient de gebouweigenaar de risico’s met betrekking tot asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen, te beheersen en te monitoren. Indien er bij een asbestinventarisatie bekend is geworden dat er asbesthoudende bronnen zijn met een actueel en/of potentieel risico dan dient er dus vastgesteld te worden wat de blootstellingsrisico’s zijn. De NEN 2991 vormt een handleiding voor een dergelijke risicobeoordeling.

Hoe wordt een risicobeoordeling uitgevoerd?
Tijdens een risicobeoordeling word middels lucht- en kleefmonsters bepaald wat de concentratie asbestvezels is in de lucht en op horizontale oppervlakken.

Voor het bepalen van het actuele risico is het van belang om een betrouwbaar beeld te krijgen van de asbestconcentraties die onder normale gebruiksomstandigheden in de ruimten heersen. Hiervoor is het veelal noodzakelijk om tijdens het onderzoek normaal gebruik van de ruimte te simuleren. Indien de kans op blootstelling van de onderzoekers bestaat wordt het onderzoek uitgevoerd onder asbestcondities, dat wil zeggen, met beschermende kleding, adembescherming en decontaminatie mogelijkheden.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact