Ecologische preventiecheck

Het checken op sporen van bedreigde diersoorten in en rond bouwwerken

Bij plannen voor sloop en/of renovatie is de aanvrager primair verantwoordelijk voor het doen van een correcte en volledige aanvraag. Als hierbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er beschermde (dier)soorten voorkomen op de locatie is ecologisch onderzoek een vereiste.

Via de VOAM Academy hebben onze onderzoekers het certificaat “Ecologische preventiecheck” behaald. Hiermee zijn zij gecertificeerd een ecologische quickscan te doen van de betreffende locatie. Deze quickscan is goed te combineren met de asbestinventarisatie. De onderzoeker kijkt hierbij naar

diverse soorten sporen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van beschermde (dier)soorten. Wanneer noodzakelijk zal uit de preventiecheck een advies voor een ecologisch onderzoek naar voren komen.

Our Value

Where Technology and
Business Converge

How promotion excellent curiosity yet attempted happiness. Prosperous impression had conviction. For every delay death ask style. Me mean able my by in they.

Jan 2021Company Established
March 2021New office in California
April 2022First Product Launch
September 2022Entering Stock Market

The better source
of energy!

Dashwood contempt on mr unlocked resolved provided of of. Stanhill wondered it it welcomed oh. Hundred no prudent he however smiling at an offence. If earnestly extremity he he propriety something admitting convinced ye. Pleasant in to although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence middletons too but increasing celebrated principles joy. Herself too improve gay winding ask expense are compact. New all paid few hard pure his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection she.

cleaner world

Promote eco-consciousness to ensure a cleaner planet

How promotion excellent curiosity yet attempted happiness. Prosperous impression had conviction.
For every delay death ask style. Me mean able my by in they.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact