Asbestinventarisatie

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie betreft een onderzoek van een bouwwerk of object op het voorkomen van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal of asbestverontreinigde constructie-onderdelen. Van de eventuele aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de hoeveelheid bepaald worden. Van elk aangetroffen type asbestverdacht materiaal wordt een representatief monster genomen. Deze monsters worden geanalyseerd overeenkomstig de NEN 5896 door een door de Raad voor Accreditatie voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium. Van de inventarisatie en analyseresultaten wordt een rapportage opgemaakt. In deze rapportage zal duidelijk worden vermeld in welke ruimten en in welke materialen asbest is aangetroffen. In een asbestinventarisatierapport dient duidelijk omschreven te worden waarvoor deze geschikt in. Dat wil zeggen, het onderzoek moet aansluiten bij de plannen van de opdrachtgever.

 

Waarom moet u een asbestinventarisatie uit laten voeren?

Omdat het verwijderen van asbest de nodige risico’s met zich mee brengt, dient rekening gehouden te worden met de gezondheid en leefomgeving. Asbest dient in de meeste gevallen verwijderd te worden door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Een asbestinventarisatierapport is de basis van deze asbestverwijdering. Ook dient een asbestinventarisatierapport als basis voor het in kaart brengen van de risico’s voor de gebruiker en het beheersbaar maken van een bouwwerk met asbesthoudende toepassingen welke niet gesaneerd (kunnen) worden.

Naast het uitvoeren van asbestinventarisaties houdt Ingenieursbureau Mol zich bezig met het uitvoeren van contra-expertises. Als er tegengestelde belangen in het spel zijn, kan een ‘second opinion’ de juiste oplossing bieden. Ingenieursbureau Mol kan in zo’n situatie een uitkomst bieden en bestaande rapportages beoordelen of een complete herinventarisatie uitvoeren van het betreffende object.

Wanneer heeft u een asbestinventarisatie nodig?

Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen. Voor het indienen van deze sloopmelding dient u te beschikken over een asbestinventarisatierapport indien u weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of een asbesthoudend product bevindt. Een asbestinventarisatierapport is niet vereist indien het bouwwerk of object op of na 1 januari 1994 is gebouwd dan wel vervaardigd.

Tevens heeft de opdrachtgever een wettelijke informatieplicht (zorgplicht) daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

 

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact