Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen

Ook inspecties van bodembeschermende voorzieningen en de aanvraag van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening behoren tot het dienstenpakket van Ingenieursbureau Mol.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Inspectie vloeistofdichte voorzieningen

  • Verklaring vloeistofdichte voorziening

  • Uitvoeren jaarlijkse bedrijfsinterne controle (BIC)

  • Inspectie vloeistofkerende voorzieningen

In ons land dienen bij bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten adequate maatregelen dan wel voorzieningen getroffen te worden om bodemverontreiniging te voorkomen. Een vloeistofdichte voorziening is één van de mogelijk te treffen bodembeschermende maatregelen.

In het Activiteitenbesluit en/ of in een milieuvergunning is vastgelegd dat diverse bedrijfsgroepen moeten beschikken over vloeistofdichte voorzieningen die voorzien zijn van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Dit geldt onder andere voor (herstel-) inrichtingen voor motorvoertuigen, opslag- en transportbedrijven, (auto-)spuiterijen, drukkerijen en tankstations.

In hoofdlijnen bestaat een inspectie uit:

  • Een vooronderzoek van de basisgegevens van de locatie

  • De inspectie van de vloeistofdichte voorziening(en) en/of bedrijfsriolering

  • Afgifte van een verklaring vloeistofdichte voorziening bij goedkeuring

Tijdens het vooronderzoek wordt de gehele bedrijfssituatie getoetst aan de actuele regelgeving. Aan de hand van de gegevens kan worden beoordeeld of de voorziening en eventuele bedrijfsriolering wel, niet of onduidelijk vloeistofdicht is en/of dient te zijn.

Opvolgend wordt de inspectie uitgevoerd. De inspectie zelf vindt plaats met behulp van een checklist. Per voorziening wordt op systematische wijze de vloeistofdichtheid visueel beoordeeld. Indien blijkt dat de opbouw van de vloer of de vloeistofdichtheid ter plaatse van geconstateerde gebreken onduidelijk is, dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd.

Alle resultaten  worden vastgelegd in een rapport met daarin een conclusie.  Indien de voorziening als niet-vloeistofdicht is aangemerkt, wordt een professionele mening voor de uit te voeren herstelwerkzaamheden gegeven.

Na goedkeuring van de voorziening stelt de Deskundig Inspecteur een keuringstermijn vast en kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden afgegeven. Samen met het definitieve rapport stuurt de Deskundig Inspecteur de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening naar de opdrachtgever. Vanzelfsprekend bespreken we graag met u de conclusie van de inspectie.

Ingenieursbureau Mol is actief deelnemer van de overkoepelende stichting van inspecteurs ODIVDV

Marina de Groot
Marina de GrootProjectleider
Stuur mij direct een bericht